เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week9

ตัวอย่างดดภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้เด็กๆ ทบทวนเรื่องจำนวน 1-10 และการบวก ลบ ไม่เกิน 5 ผ่านการเล่านิทาน จากนั้นคุณครูเล่าไปหยิบไป โดยใช้อุปกรณ์ คือ กระดิ่ง คุณครูจะเวียนคำถามเกี่ยวกับจำนวนที่เพิ่มขึ้นและหายไป ไม่เกิน 5 โดยภาพรวมเด็กๆ ทุกคนเข้าใจและสามารถบอกได้ว่าหยิบเพิ่มเท่าไรถึงจะครบ 5 และหายไป หมดไป เหลือเท่าไร จำนวนไม่เกิน 5 และเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของน้องอนุบาล 1 ซึ่งทุกคนสามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ