เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week4

ตัวอย่างภาพกิจกรรม

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์นี้คุณครูเริ่มจำนวน 1-10 ผ่านการเล่านิทาน และอุปกรณ์ต่างๆที่จัดเตรียมไว้ เช่น เมล็ดถั่วเขียว กระดิ่ง ลูกปัด โดยแบ่งกลุ่มออกเป็น 4 กลุ่ม แต่ละกลุ่มได้ชุดอุปกรณ์ในการแยกจำนวนลงในถ้วยแต่ละใบตามจำนวนตัวเลขที่เขียนไว้ ขณะที่เด็กๆได้ทำนั้น คุณครูสังเกตเห็นหลายคนที่สามารถทำงานร่วมกันและยอมรับฟังเพื่อน ให้คำแนะนำกับเพื่อนได้ โดยภาพรวมแต่ละกลุ่มสามารถที่จะนำสิ่งที่ได้ใส่ลงไปตามจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ 1-10 ได้เป็นอย่างดีค่ะ

    ตอบลบ