เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week3

ภาพตัวอย่างกิจกรรมตัวอย่างภาพชิ้นงาน

1 ความคิดเห็น:

  1. เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์ที่คุณครูยังทบทวนจำนวน 1-5 ผ่านการเล่านิทาน พร้อมหยิบจำนวนสิ่งของที่เตรียมไว้ให้เด็กๆได้ร่วมกันฟังและได้หยิบตามจำนวนที่คุณครูบอก และให้เด็กๆได้บอก สับเปลี่ยนกันไปแต่ไม่เกิน 5
    จากนั้นคุณครูให้เด็กๆได้ทำชิ้นงานวาดภาพผลไม้ตามจำนวน 1-5 ในขณะที่ทำ น้องกุ้ง สามารถที่จะแนะนำน้องป๋อในการวาดภาพตามจำนวนของต้นผลไม้ได้ ค่ะ นั่นแสดงว่าน้องกุ้งมีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้จนสามารถแบ่งปันและแนะนำให้เพื่อนๆเข้าใจได้

    ตอบลบ