เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Gallery


Week 1


Week 2


Week 3


Week 4


Week 5


Week 6


Week 7


Week 8


Week 9ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น