เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week1

ตัวอย่างภาพกิจกรรมการเรียนรู้

ตัวอย่างภาพชิ้นงาน
1 ความคิดเห็น:

  1. สัปดาห์แรกของการเตรียมพื้นฐานทางคณิตศาสตร์สำหรับน้องอนุบาล 1 คุณครูเล่านิทานผลไม้
    ซึ่งให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมในการนับจำนวนของผลไม้แต่ละชนิด ไม่เกิน 5 จากนั้นคุณครูเตรียมเม็ดกระดุมให้พร้อมกับแผ่นจำนวน 1- 5 ให้เด็กๆนำเม็ดกระดุมใส่ลงในช่องให้ครบตามจำนวนที่เขียนไว้ โดยภาพรวมทุกคนสามารถที่จะหยิบจำนวนของเม็ดกระดุมได้เท่ากับจำนวนตัวเลข ยังมีน้องป๋อสามรถที่จะหยิบกระดุมตามจำนวนได้แต่เพียงแค่ยังจำตัวเลขได้ค่อนข้างน้อย จำตัวเลข 1-3 ได้

    ตอบลบ