เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา 2/2557 Topic: "สนุกคิดกับวัยซน"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :

1.นักเรียนมีความเข้าใจและเกิดทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

2.มีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์

Week7

ตัวอย่างภาพกิจกรรม


1 ความคิดเห็น:

  1. บันทึกหลังการสอน
    สัปดาห์นี้เด็กๆ ทบทวนเรื่องจำนวน 1-10 อีกครั้ง โดยคุณครูนำบล็อกไม้จำนวนมาเล่าเป็นนิทานพร้อมให้เด็กๆได้ช่วยกันนับจำนวนภาพที่อยู่บนไม้บล็อกที่เห็น จากนั้นเด็กๆ ได้หยิบสิ่งของตามจำนวนตัวเลขที่คุณครูหยิบขึ้นมา หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ จนครบทุกจำนวน ซึ่งเด็กๆ ทุกคนหยิบ จำนวนสิ่งของได้อย่างแม่นยำ เด็กๆสนุกสนานกับการทำกิจกรรมที่ได้ สามารถทำออกมาได้เป็นอย่างดี

    ตอบลบ